Giải quyết vấn Äá» Trang web bá» tạm ngÆ°ng vá»i AdWords.

Giải quyết vấn Äá» Trang web bá» tạm ngÆ°ng vá»i AdWords.

Giải quyết vấn Äá» Trang web bá» tạm ngÆ°ng vá»i AdWords.

00:34: Nếu trang web của bạn đã bị tạm ngưng, thông thường bạn sẽ nhận được một email từ . Thư này sẽ cho bạn biết các chính sách trang web mà bạn vi phạm và sẽ có một đường link liên kết để đọc thêm thông tin. 00:52: Bạn cũng có thể kích hoạt cột "Chi tiết chính sách" trong tab Quảng cáo để xem chính sách trang web mà bạn vi phạm . Nhấp vào liên kết trong cột đó để tìm hiểu những gì bạn phải làm để đáp ứng những yêu cầu về chính sách này 01:22: Hãy nhớ rằng không phải tất cả các vi phạm chính sách đều có thể khắc phục được. Có một số loại trang web mà Google AdWords sẽ không chấp nhận để có thể bảo vệ người dùng của chúng tôi. 01:31: Nếu bạn không thể khắc phục trang web của mình, hoặc nếu bạn không muốn, chúng tôi rất tiếc sẽ không thể chạy quảng cáo trỏ đến trang web đó. 01:50: Tuy nhiên bạn phải đảm bảo chỉ yêu cầu xem xét trang web khi chắc chắn rằng bạn đã khắc phục tất cả các vi phạm. Điều này là rất quan trọng vì nếu quảng cáo hoặc trang web của bạn liên tục bị từ chối vì vi phạm chính sách của chúng tôi, có thể nó sẽ gây ra việc tài khoản AdWords của bạn bị tạm ngừng, ngăn chặn tất cả các quảng cáo của bạn chạy. 02:11: Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã khắc phục tất cả các vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ giúp kích hoạt lại trang web cho bạn và quảng cáo của bạn sẽ được chấp nhận để chạy lại trên hệ thống. Chúng tôi xem xét các trang web trong vòng 3 ngày làm việc , và sẽ gửi email thông báo cho bạn khi trang web đã được xem xét xong. Bạn có một hoặc nhiều quảng cáo AdWords có trạng thái tạm ngưng do vi phạm chính sách trang web. Sau đây là các bước bạn cần phải thực hiện để tìm ra lý do tại sao trang web của bạn đã bị tạm ngưng, những gì bạn có thể thay đổi cho trang web của bạn, và làm thế nào bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web. Tìm hiểu thêm tại: https://support.google.com/adwords/answer/1704383 #AdWordsTips

By Vocalcom

5 Tips for Handling Customer Complaints in the Contact Center

In customer experience, complaints are an unfortunate but inevitable part of the process. Without some negative feedback from time to time, your brand may not always recognize where improvements can be made and what your customers are looking for. For this reason, it’s important to embrace complaints as an opportunity to learn more about your brand and how to engage...
View Full Article