Google Partners: Video AQM

Google Partners: Video AQM

Google Partners: Video AQM

Google Partners là một chương trình cung cấp cho các đại lý quảng cáo những tài liệu và chương trình đào tạo cần thiết để đảm bảo những chiến dịch quảng cáo trực tuyến của khách hàng họ đạt hiệu quả.

By Vocalcom

Social Media Influences Lead Generation by 21 Percent

As we all should be well aware of, effective customer service is no longer limited to phone calls. When it comes to using call center solutions that will not just be effective but profitable, companies should take a good hard look at the role that social media is playing in terms of customer service and call center applications. For example,...
View Full Article